Paid-by-themewiki.top
zonyone1 code

Tạo biểu mẫu liên hệ cho bloger

Đăng nhận xét

Cho đoạn mã sau trước ]]></b:skin>


div#ContactForm1{display: none !important;}

Chèn đoạn mã dưới đây vào trang mới&lt;style&gt;
.page-contact-form input,.page-contact-form textarea {width: 100%;max-width: 100%;margin-bottom: 10px;}
.page-contact-form input.contact-form-button.contact-form-button-submit {padding: 10px;background: #ea6337; color: #fff;border: none;}
.page-contact-form input.contact-form-button.contact-form-button-submit:hover {background: #d85b32;color: #fff;}
&lt;/style&gt;
&lt;div class=&quot;contact-form-widget page-contact-form&quot;&gt;
&lt;div class=&quot;form&quot;&gt;
&lt;form name=&quot;contact-form&quot;&gt;
Name:&lt;br /&gt;
&lt;input class=&quot;contact-form-name&quot; id=&quot;ContactForm1_contact-form-name&quot; name=&quot;name&quot; size=&quot;30&quot; type=&quot;text&quot; value=&quot;&quot; /&gt;
E-mail: &lt;span id=&quot;required&quot;&gt;*&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;input class=&quot;contact-form-email&quot; id=&quot;ContactForm1_contact-form-email&quot; name=&quot;email&quot; size=&quot;30&quot; type=&quot;text&quot; value=&quot;&quot; /&gt;
Message: &lt;span id=&quot;required&quot;&gt;*&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;textarea class=&quot;contact-form-email-message&quot; cols=&quot;25&quot; id=&quot;ContactForm1_contact-form-email-message&quot; name=&quot;email-message&quot; rows=&quot;5&quot;&gt;&lt;/textarea&gt;
&lt;input class=&quot;contact-form-button contact-form-button-submit&quot; id=&quot;ContactForm1_contact-form-submit&quot; type=&quot;button&quot; value=&quot;Submit&quot; /&gt;
&lt;br/&gt;
&lt;div class=&quot;contact-form-error-message&quot; id=&quot;ContactForm1_contact-form-error-message&quot;&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;div class=&quot;contact-form-success-message&quot; id=&quot;ContactForm1_contact-form-success-message&quot;&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;/form&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;/div&gt;
ZONY NGUYỄN
Tôi yêu thích công nghệ thông tin, và tôi muốn hỗ trợ bạn trong những lĩnh vực tôi biết, đồng hành cùng zony là chương trình kết nối giữa tôi và những người bạn

Related Posts

Đăng nhận xét