Paid-by-themewiki.top
zonyone1 code

Tạo biểu mẫu liên hệ cho bloger

Đăng nhận xét

Cho đoạn mã sau trước ]]></b:skin>


div#ContactForm1{display: none !important;}

Chèn đoạn mã dưới đây vào trang mới&lt;style&gt;
.page-contact-form input,.page-contact-form textarea {width: 100%;max-width: 100%;margin-bottom: 10px;}
.page-contact-form input.contact-form-button.contact-form-button-submit {padding: 10px;background: #ea6337; color: #fff;border: none;}
.page-contact-form input.contact-form-button.contact-form-button-submit:hover {background: #d85b32;color: #fff;}
&lt;/style&gt;
&lt;div class=&quot;contact-form-widget page-contact-form&quot;&gt;
&lt;div class=&quot;form&quot;&gt;
&lt;form name=&quot;contact-form&quot;&gt;
Name:&lt;br /&gt;
&lt;input class=&quot;contact-form-name&quot; id=&quot;ContactForm1_contact-form-name&quot; name=&quot;name&quot; size=&quot;30&quot; type=&quot;text&quot; value=&quot;&quot; /&gt;
E-mail: &lt;span id=&quot;required&quot;&gt;*&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;input class=&quot;contact-form-email&quot; id=&quot;ContactForm1_contact-form-email&quot; name=&quot;email&quot; size=&quot;30&quot; type=&quot;text&quot; value=&quot;&quot; /&gt;
Message: &lt;span id=&quot;required&quot;&gt;*&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;textarea class=&quot;contact-form-email-message&quot; cols=&quot;25&quot; id=&quot;ContactForm1_contact-form-email-message&quot; name=&quot;email-message&quot; rows=&quot;5&quot;&gt;&lt;/textarea&gt;
&lt;input class=&quot;contact-form-button contact-form-button-submit&quot; id=&quot;ContactForm1_contact-form-submit&quot; type=&quot;button&quot; value=&quot;Submit&quot; /&gt;
&lt;br/&gt;
&lt;div class=&quot;contact-form-error-message&quot; id=&quot;ContactForm1_contact-form-error-message&quot;&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;div class=&quot;contact-form-success-message&quot; id=&quot;ContactForm1_contact-form-success-message&quot;&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;/form&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;/div&gt;

Related Posts

Đăng nhận xét