Paid-by-themewiki.top
zonyone1 code

Cách thêm nút bấm xem trước, mua hàng, download hiển thị thanh bên bloger

Đăng nhận xét
Cách thêm nút bấm xem trước, mua hàng, download hiển thị thanh bên bloger

1. Tìm <head> và dán đoạn code trước nó

<script src = 'https: //ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.12.4/jquery.min.js' type = 'text / javascript'> </script>


2. Sau đó đặt đoạn mã dưới đây ngay trên ]]> </ b: skin> hoặc </style>.

/ * CSS StoreStyle * / # store-style {tràn: hidden; font-family: 'Open Sans', sans-serif; background: #fff; border: 1px solid #ddd; padding: 25px 10px 10px; margin-bottom: 20px} # store-style .storebutton {background: # 07ACEC; color: #fff; font-weight: bold; border-radius: 3px; text-align: center; transfer: all .4s easy-in-out; position: tương đối} .rio-ss {padding-top: 15px; tràn: hidden} .idb {line-height: 1.5; padding: 25px 0 5px}

3. Đặt mã bên dưới ngay trên mã </head>

<script type = 'text / javascript'>
/ * <! [CDATA [* /
$ (tài liệu) .ready (function () {
$ ('a [name = "details"]'). before ($ ('# Theme-details'). html ());
$ ('# Chủ đề-chi tiết'). Html ('');
});
/ *]]> * /
</script>

4. Lưu mẫu. 
5. Đặt đoạn mã dưới đây ở phía bạn muốn hiển thị các nút Demo và Download.

<a name='details'/>
<div class = 'clear' />

6. Bây giờ là lúc cho nội dung bài đăng. Đặt đoạn mã dưới đây vào trình chỉnh sửa HTML bài đăng. Mã này sẽ được hiển thị trong thanh bên.

Ghi chú
Đoạn mã dưới đây sẽ không xuất hiện trong bài đăng nhưng sẽ chuyển sang thanh bên.

<div style = "display: none">
<div id = "Theme-details">
<div id = "store-style">
<center> <a class="storebutton but1" href="#LINK-DEMO" target="_blank"> Xem trước trực tiếp </a> </center>
<div class = "rio-ss idb">
Xem nó trực tiếp với tất cả các tính năng tồn tại, cả trên trang chủ và các bài đăng trên trang. </div>
</div>
<div id = "store-style">
<center> <a class="storebutton but2" href="#LINK-PURCHASE" target="_blank"> $ 5,20 - Mua ngay bây giờ </a> </center>
<div class = "rio-ss">
<span class = "storelist"> Cập nhật mẫu hỗ trợ </span>
<span class = "storelist"> Xóa tín dụng ở chân trang </span>
<span class = "storelist"> Dành cho tên miền không giới hạn </span>
<span class = "storelist"> Không có tập lệnh được mã hóa </span>
<span class = "storelist"> Thay đổi màu hỗ trợ </span>
<span class = "storelist"> Và nhiều hơn nữa ... </span>
</div>
</div>
<div style = "clear: both">
</div>
</div>
</div>

Tôi nếu bạn muốn mã HTML gốc (chỉ được viết), đây là:

<div style = "display: none">
<div id = "Theme-details">
/ * Văn bản mà bạn muốn xuất hiện trên thanh bên của blog. * /
<div style = "clear: both">
</div>
</div>

7. Vậy đó! Xuất bản bài đăng hoặc lưu.
Bình luận bên dưới ý kiến ​​của bạn. Thanks!
ZONY NGUYỄN
Tôi yêu thích công nghệ thông tin, và tôi muốn hỗ trợ bạn trong những lĩnh vực tôi biết, đồng hành cùng zony là chương trình kết nối giữa tôi và những người bạn

Related Posts

Đăng nhận xét